Vindelälven – en del av Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Här finns korkekslundar i Spanien, öde hedar i England, blommande alpängar i Österrike, täta bokskogar och forsande älvar. I den här nyligen släppta filmen visas ett av alla de Svenska Natura 2000-områdena, Vindelälven, som rinner genom södra Lappland och södra Västerbotten.

I Sverige finns drygt 4 000 Natura 2000-områden på en sammanlagd yta av mer än sex miljoner hektar. Det motsvarar en yta nära dubbelt så stor som Gotland. Områdena har valts ut av länsstyrelserna i respektive län. De har haft samråd med markägare och berörda mydigheter. Naturvårdsverket har granskat urvalet inför regeringens beslut som sedan har föreslagit EU-kommissionen att dessa områden upptas i Natura 2000-området. På Naturvårdsverkets hemsida hittar du mer information om vilka de här områdena är.

Grunden till Natura 2000 är EU:s fågeldirektiv och habitatdirektiv från 1979 respektive 1992. Där listas 170 livsmiljöer och sammanlagt cirka 900 växt- och djurarter som särskilt värdefulla.

Vill du besöka Vindelälven? Gå in på http://www.vindelalven.se

Leave a Comment

Filed under Tips

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.